Video: Medan vi såg på – att utmana en sexistisk kultur

Medan vi såg på – att utmana en sexistisk kultur
 
Målgrupp: Från 14 år
Id: V9000
Längd: 46 minuter
Land: USA
Format: Strömmande video
Talat: Engelska
Textat (Play): Svenska
Regi: Jeremy Earp
Originaltitel: The Bystander Moment - Transforming Rape Culture at its Roots
Produktionsår: 2018
Tillgänglig:
Från: 2019-06-04
Ämnen:
Värdegrund > Genus och jämställdhet
Samhällskunskap
Biologi
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
EffectiveTrainingSolutions AB
18365, Täby
tel: 08 -732 71 00
 
Medan vi såg på – att utmana en sexistisk kultur
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

När vi diskuterar sexuella övergrepp eller andra våldsamma situationer fokuserar vi ofta på förövare och offer. Men i dag hör vi allt oftare om den passiva åskådaren som står bredvid utan att ingripa…

#Metoo-rörelsen uppmärksammade sexuella trakasserier, övergrepp och maktmissbruk som allt för länge har varit en accepterad del av vårt samhälle. Men den uppmärksammade också behovet av strukturella samhällsförändringar och verktyg för att förebygga trakasserier och övergrepp – främst mot kvinnor.

Filmen utforskar rollen som åskådare – särskilt bland grupper av vänner, lagkamrater, klasskamrater och medarbetare – där sexuella trakasserier, övergrepp och andra former av könsrelaterat våld upprätthålls. Den riktar särskild uppmärksamhet åt hur dynamiken och kulturen ser ut och verkar i dessa grupper och som bidrar till att normalisera sexism och misogyni; en hatisk attityd mot kvinnor. Filmen poängterar också vikten av att uppmuntra människor till att vara aktiva åskådare som kan leda vägen för att utmana och förändra de sexistiskt kulturella normerna. Normer som alltför ofta leder till könsrelaterat våld.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Biologi 7–9 – Ur det centrala innehållet
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Samhällskunskap 7–9 – Ur det centrala innehållet
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, t.ex. utifrån kön och etnicitet.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, t.ex. gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t.ex. aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Naturkunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Olika aspekter på hållbar utveckling, t.ex. vad gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Samhällskunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.